Algemene voorwaarden

U gaat door het downloaden van de handleiding akkoord met de volgende voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
2. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. De klant aanvaard het aanbod dat op de website gedaan wordt, door betaling te verrichten.
2. De overeenkomst komt niet tot stand als er niet voorafgaand aan het downloaden van de handleiding betaald is. Indien er toch in zoverre een overeenkomst tot stand is gekomen zal deze worden ontbonden door het niet vooraf betalen voor de software en vervallen ook alle verplichten die koper en verkoper na horen te komen in geval van een overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen, betalingen en bonussen
1. Alle prijzen genoemd op de website en/of email reclame zijn inclusief 21% BTW.
2. Prijzen zijn inclusief de transactie kosten van een iDEAL/PayPal betaling.
3. Wij behouden ons het recht voor om, ten alle tijden de prijzen aan te passen.
4. Wij behouden ons het recht voor om, ten alle tijden de bonussen aan te passen, verwijderen en/of afzonderlijk aan te bieden tegen betaling.
5. Prijzen op onze website en/of andere uitingen zijn vanwege artikel 3 lid 3 onherroepelijk.
6. U betaalt door betaling uitsluitend voor de handleidingen. Voor het downloaden van de handleidingen kunnen kosten in rekening gebracht worden. U betaalt nogmaals uitsluitend voor de handleiding, kosten voor aanbevolen Whatsapp spy software die in de handleidingen wordt aangeraden, zijn voor eigen rekening.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Documenten blijven berusten Whatsapphacken.com. En andere personen die hebben bijgedragen aan de samenstelling van de website en/of (bonus)pakketten.

Artikel 5. Garanties en vrijwaringen
1. Hoewel de documenten met de grootst mogelijke zorg zijn samen gesteld, geeft ons geen enkele garantie op de juiste werking hiervan.
2. Klant garandeert zodanig gebruik te maken van de handleiding en de daartoe betrekking hebbende documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan ons en/of aan derden.
3. Ondanks dat de handleidingen uitvoerig getest is kunnen we niet garanderen dat de aanbevolen stappen zullen werken bij de klant. Dit mede omdat wij geen inzicht hebben op de situatie die van toepassing is.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het (foute) gebruik van handleidingen op onze website verkregen.

Artikel 7. Algemene bepalingen
1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op Overeenkomst is uitgesloten.
2. Het recht om de Overeenkomst te ontbinden welke Klant zou hebben ingevolge de Wet Koop op Afstand, indien en voor zover toepasselijk, kan gezien de aard van de door ons geleverde dienst(en) door Klant niet worden uitgeoefend.
3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van ons aan een derde over te dragen.
4. Het is de klant niet toegestaan gekochte handleiding of software van derden door te verkopen aan derden.
5. Wij zijn ten allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op WhatsappHacken.com aan te passen.
6. Wij zijn ten allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden op deze website te wijzigen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf (indien deze hier baat bij heeft) om de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken
7. Klant betaald voor het downloaden van de handleidingen en niet voor de software zelf (daarvoor kunnen door de leveranciers bij interesse kosten aan verbonden worden)

Artikel 8. Toepasselijk recht
1.Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer
Wij verlenen geen enkele garantie, betrekking hebbende op de correcte werking van de software die we aanbevelen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige vorm van (gevolg)schade in welke vorm dan ook door het gebruik van de aanbevolen software in onze handleidingen.

Ondanks dat de software uitvoerig getest is zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Mede omdat wij de situatie van de gebruiker niet kunnen inzien. Restitutie van betaalde gelden is helaas nimmer mogelijk.

In het geval dat er iets mis is gegaan met de betaling, neem dan contact op met ons.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]